معتبرترين مركز تهیه تحقيق و پژوهش معتبرترين مركز تهیه تحقيق و پژوهش
پایان نامه : بزهکاری و بررسی علل آن در نوجوانان و جوانان
پایان نامه : بزهکاری و بررسی علل آن در نوجوانان و جوانان پایان نامه : بزهکاری و بررسی علل آن در نوجوانان و جوانان پایان نامه : بزهکاری و بررسی علل آن در نوجوانان و جوانان پایان نامه : بزهکاری و بررسی علل آن در نوجوانان و جوانان

پایان نامه : بزهکاری و بررسی علل آن در نوجوانان و جوانان

65,000 تومان

در طول تاريخ ، بزهكاري همواره انديشه ها و تلاشهاي پژوهشگران را به خود جلب كرده است و بسياري از متخصصان و كارشناسان سال بهداشت ‏رواني ‏‎–‎‏ اجتماعي بر آن شدند كه جنبه هاي مختلف اين معزل را شناسايي كنند ‏زيرا بيشتر آنان بر اين باورند كه بزهكاري نوجوانان و جوانان ،‌ پديده اي ‏نيست كه تنها در قرن حاضر خود نمايي كرده باشد بلكه اين مشكل اجتماعي ‏از زمانهاي دور تاكنون هم وغم محققان ودلسوزان جامعه را به خود مشغول ‏داشته است .اين مسئله از تاريخ 306 قبل از ميلاد مسيح وجود داشته است1  ‏و اولين نظرات ابراز شده بيشتر جنبة نظري داشت ولي متدرجاً به مرحله ‏مشاهده و تجربه در آمد و اين تجارب و آزمايشها گسترش يافت و صورت ‏علمي به خود گرفت و جرم شناسي هم بين سالهاي 1815 تا 1840 در سايه ‏روانپزشكي به وجود آمد وتوسعه يافت و چون بزهكاري در تمام جوامع ‏موجود بود ودر تمام زمانها ، اثرات نامطلوبي در اذهان و قلوب باقي گذاشته ‏است به همين جهت د رقديم آنرا نوعي مصيبت و ضيافت به جامعه و جزء ‏اعمال شيطاني مي پنداشتند و مكافات و قصاص مي كردند و براي جنبه هاي ‏ارعابي مجازات و ايجاد خوف و هراس د ربزهكاران و اعمال مجازاتهاي ‏سنگين مانند دست بريدن ،‌ سنگباران كردن ، اعلام ،‌حبسهاي دراز مدت توأم ‏با شكنجه اهميت زيادي قائل بودند. ‏....................

بزهكاري نوجوانان يكي از انواع ناسازگاري زيستي رواني اجتماعي است و ‏چنانكه لاوري ميگويد، سلوك رفتاري كه خود شخص را ارضاء نمايد ولي مورد پسند جامعه نباشد ‏سلوك دشوار يا بزهكاري و حتي در برخي موارد جنايت ناميده مي شود . ‏صرف نظر از قوانين تدوين شده براي اين پديده، بزهكار ديگر به عنوان يك ‏فرد ضد اجتماعي كه براي مصالح اجتماع بايد مجازات شود شناخته نمي ‏شود، بلكه جواني است مبتلا به اختلال در رشد شخصيت كه بزه وي نيز با ‏توجه به الگوي شخصيتي و تاثيرات خانواده و رفتار و موازين آنها و شرايتي ‏كه جرم اتفاق افتاده است ارزشيابي مي شود. بطور كلي، عقايد گوناگوني در ‏مورد افزايش بزهكاري ذكر شده است.‏
كانگر (1983) ازدياد جرم و جنايت و تشكيل باندهاي بزهكاري را توسط ‏نوجوانان از اختصاصات جوامع كنوني دانسته و معتقد است كه تحرك جامعه ‏امروزي از قبيل صنعتي شدن كشورها، ازدياد مهاجرت، نفوذ فرهنگهاي ‏مختلف در يكديگر ،ازدياد مشكلات اجتماعي، اختلاف طبقاتي و فقر، فقدان ‏اعتقادات مذهبي و اخلاقيات، منازعات خانوادگي، وغيره انگيزهاي بروني و ‏دروني نوجوانان را در ارتكاب بزه تشكيل مي دهد.‏.........تحقق و پيدايش پديده جنايي را نبايد منحصر به عوامل فيزيكي و زيستي نمود،درست است كه دربرخي از ‏موار د،عوامل زيستي تأثيرفراواني در بزه كاري دارند.‏
عوامل دروني:‏

علل خارجي يا اجتماعي ، مربوط به محيطهايي است كه بزهكار در آن مي زيسته و يا بستگي محيط ‏خانوادگي و اجتماعي از بدو طفوليت برحسب استعداد وتأثير پذيري فرد در او نفوذ كرده و محرك او بوده ‏است. در اين مـ ورد بايستي هم شخصيت مجرم و هم محيطش را مورد توجه قرار داد زيرا علل بزهكاريها ‏مثل سايراموراجتماعـ ي خاصيت كلي بودن را دارد و همچون ساير پديده ها آميخته به عوامل متعدد است ‏و به سختي مي توان گفـ ت يك عامل يا چند عامل در گرايش به بزه مؤثر بوده است:‏

‏1ـ عواملي كه مربوط به شخص مجرم است و علت جسمي ـ رو

بعد از پرداخت میتوانید فایل های زیر را دانلود کنید
نوع فایل
word
حجم فایل
680KB
تعداد صفحه
198
بازدید
40 بازدید
تاریخ ایجاد
سه شنبه 17 اسفند 1400

  

در طول تاريخ ، بزهكاري همواره انديشه ها و تلاشهاي پژوهشگران را به خود جلب كرده است و بسياري از متخصصان و كارشناسان سال بهداشت ‏رواني ‏–‎‏ اجتماعي بر آن شدند كه جنبه هاي مختلف اين معزل را شناسايي كنند ‏زيرا بيشتر آنان بر اين باورند كه بزهكاري نوجوانان و جوانان ،‌ پديده اي ‏نيست كه تنها در قرن حاضر خود نمايي كرده باشد بلكه اين مشكل اجتماعي ‏از زمانهاي دور تاكنون هم وغم محققان ودلسوزان جامعه را به خود مشغول ‏داشته است .اين مسئله از تاريخ 306 قبل از ميلاد مسيح وجود داشته است1 ‏و اولين نظرات ابراز شده بيشتر جنبة نظري داشت ولي متدرجاً به مرحله ‏مشاهده و تجربه در آمد و اين تجارب و آزمايشها گسترش يافت و صورت ‏علمي به خود گرفت و جرم شناسي هم بين سالهاي 1815 تا 1840 در سايه ‏روانپزشكي به وجود آمد وتوسعه يافت و چون بزهكاري در تمام جوامع ‏موجود بود ودر تمام زمانها ، اثرات نامطلوبي در اذهان و قلوب باقي گذاشته ‏است به همين جهت د رقديم آنرا نوعي مصيبت و ضيافت به جامعه و جزء ‏اعمال شيطاني مي پنداشتند و مكافات و قصاص مي كردند و براي جنبه هاي ‏ارعابي مجازات و ايجاد خوف و هراس د ربزهكاران و اعمال مجازاتهاي ‏سنگين مانند دست بريدن ،‌ سنگباران كردن ، اعلام ،‌حبسهاي دراز مدت توأم ‏با شكنجه اهميت زيادي قائل بودند. ‏....................

بزهكاري نوجوانان يكي از انواع ناسازگاري زيستي رواني اجتماعي است و ‏چنانكه لاوري ميگويد، سلوك رفتاري كه خود شخص را ارضاء نمايد ولي مورد پسند جامعه نباشد ‏سلوك دشوار يا بزهكاري و حتي در برخي موارد جنايت ناميده مي شود . ‏صرف نظر از قوانين تدوين شده براي اين پديده، بزهكار ديگر به عنوان يك ‏فرد ضد اجتماعي كه براي مصالح اجتماع بايد مجازات شود شناخته نمي ‏شود، بلكه جواني است مبتلا به اختلال در رشد شخصيت كه بزه وي نيز با ‏توجه به الگوي شخصيتي و تاثيرات خانواده و رفتار و موازين آنها و شرايتي ‏كه جرم اتفاق افتاده است ارزشيابي مي شود. بطور كلي، عقايد گوناگوني در ‏مورد افزايش بزهكاري ذكر شده است.‏

كانگر (1983) ازدياد جرم و جنايت و تشكيل باندهاي بزهكاري را توسط ‏نوجوانان از اختصاصات جوامع كنوني دانسته و معتقد است كه تحرك جامعه ‏امروزي از قبيل صنعتي شدن كشورها، ازدياد مهاجرت، نفوذ فرهنگهاي ‏مختلف در يكديگر ،ازدياد مشكلات اجتماعي، اختلاف طبقاتي و فقر، فقدان ‏اعتقادات مذهبي و اخلاقيات، منازعات خانوادگي، وغيره انگيزهاي بروني و ‏دروني نوجوانان را در ارتكاب بزه تشكيل مي دهد.‏.........

 

تحقق و پيدايش پديده جنايي را نبايد منحصر به عوامل فيزيكي و زيستي نمود،درست است كه دربرخي از ‏موار د،عوامل زيستي تأثيرفراواني در بزه كاري دارند.‏

عوامل دروني:‏

علل خارجي يا اجتماعي ، مربوط به محيطهايي است كه بزهكار در آن مي زيسته و يا بستگي محيط ‏خانوادگي و اجتماعي از بدو طفوليت برحسب استعداد وتأثير پذيري فرد در او نفوذ كرده و محرك او بوده ‏است. در اين مـ ورد بايستي هم شخصيت مجرم و هم محيطش را مورد توجه قرار داد زيرا علل بزهكاريها ‏مثل سايراموراجتماعـ ي خاصيت كلي بودن را دارد و همچون ساير پديده ها آميخته به عوامل متعدد است ‏و به سختي مي توان گفـ ت يك عامل يا چند عامل در گرايش به بزه مؤثر بوده است:‏

‏1ـ عواملي كه مربوط به شخص مجرم است و علت جسمي ـ رواني دارد.‏

‏2ـ عواملي كه مربوط به محيط خارج و اجتماع است و عوامل خارجي نام دارد.‏

عوامل داخلي،قبل از تولد،هنگام انعقاد نطفه و بعد از تولد بوجود مي آيد كه روانپزشكي اهميت زيادي براي: ‏وارث،نقايص جسماني و معلولين رواني قائل است و شخصيت آنها را تركيب محيط و وراثت ميداند زيرا ‏محيطي مساعد براي امراض سيفليس،الكليسم،ساير اعتيادات و امراض رواني والدين مثل صرع باشد موجب ‏ايجاداطفالي غير عادي از نظر رواني ميگردد و شخصيت آنها نامتعادل و ناكافي مي شود مثلا” وقتي غذا در ‏طول مدت باردا ري به مادر به ميزان كافي نرسد يا امراض دوران حمل ، وارد آمدن صدمات به مغز طفل ‏در موقع تولد، ابتلاء و بعضي امراض دوران كودكي، برخي بيماريهاي غدد،عواملي هستند كه در عدم تعادل ‏و سلامت جسماني و رواني و رشد مغزي و خلق و خوي طفل مؤثر هستند و موجب بوجود آمدن افرادي ‏ناسازگار داراي نقايص عقلي ،شعو ري،پريشانيهاي رواني، بي اعتنايي خلقي و انحراف جنسي مي ‏گردند.علل بروني يا محيطي درارتكاب عمل ضد اجتماعي و گناه مذهبي مؤثر هستند و بزه اجتماعي مؤثر ‏عبارتند از: عوامل جغرافيائي ياطبيعي، اقتصادي همچون فقر، عدم رعايت اصول بهداشتي،خانوادگي(عوامل ‏مربوط به محيط داخلي و خارجي خانواده)،راديو،............

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

‏1ـ مقدمه

‏2ـ بيان مساله

‏3ـ اهميت مسأله

هدفهاي مطالعه

‏(فرضيه )پيش فرض هاي تحقيق ‏

تعريف بزهكاري

آغاز تحقيقات علمي

طبقه بندي بزه كاران از نظر تيپ بدني و قيافه

تاريخچه بزهكاري

علل و عوامل مؤثر در بزهکاری

عوامل ذاتی و فردی

عوامل ذاتی غیر ارثی

الفـ ـ عوامل مربوط به دوران حاملگی

۲ـ سوء تغذیه

۷ـ تأثیر تشعشعات رادیو اکتیو

ب ) عوامل مربوط به دوران زایمان

الف ـ نقش خانواده در رابطه با دروغگویی

ج ـ محبت والدین

جو عاطفی خانواده

۳- تاُثیر عامل اقتصاذی در بوجود آمدن بزهکاران

الف ) رابطه جنگ و جرم

ب)رابطه فقر و جرم :

۴ـ بیکاری و بی ثمر بودن:

۵ـ تأثیر عوامل طبیعی وجغرافیایی در بزهکاری:

۶ ـ تأثیر عوامل مربوط به محیط خارجی

۱۰ـ تراکم و افزایش جمعیت:

۱۱ـ نقش تربیت در بزهکاری کودک

 • عوامل زیستی:

۲- جنس و نژاد:

۴-تأثیر عامل زیست شناسی در بزهکاری:

۵-محرکات و علل روانی و جسمی و تأثیر آن در رفتار مجرمانه:

۷- آثار حمل و ولادت:

۸- تأثیر الکل و مواد مخدر در بزهکاری:

۹- تأثیر روان پزشکی:

 • نقش بیماری ها و اختلالات روانی در رابطه با بزه کاری:
 • اسکیزوفرنیا:
 • پسیکوپاتیک(روان و تجورها):
 • نقش روان شناسی در شناسایی بزهکاران:
 • شیوه های تبیین روانی:
 • نقش شخصیت در شناسایی مجرمین:
 • اختصاصات بزهکاریهای اطفال و نوجوانان:
 • بزه های پنهان:
 • نظریاتی چند راجع به بزهکاری:
 • موروثی بودن ( نارسائی کروموزومی):

۲- ارضاء نشدن آرزوهای منطقی فرد:

۴- نیاز به محبت:

۵-جستجو برای هویت:

۶-تضاد فرهنگی و دورشدن از ارزشهای فرهنگی سنتی:

۸-جامعه شناسی:

۹-اضطرابهای بلوغ:

۱۱-عوامل مربوط به عدم رشد عاطفی:

۱۴-دنیای بیرون:

۱۵-الگوی قدرت مردانگی:

۱۷-مادران شاغل:

پیشینه های تحقیق :

نقش خانواده :

نقش پلیس :

۱ – روش تحقیق :

۲- منابع داده ها :

۴- توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها :

 • جدول شماره ۱- توزیع فراوانی نوجوانان بزهکار بر حسب محل تولد
 • جدول شماره ۲- توزیع فراوانی وضعیت تاهل والدین نوجوانان بزهکار
 • جدول شماره ۴- توزیع فراوانی داشتن پدر معتاد
 • داشتن پدر بیکار :
 • جدول شماره ۵- توزیع فراوانی داشتن پدر – نوجوانان بزهکار.
 • جدول شماره ۶- توزیع فراوانی نحوه زندگی خانواده نوجوانان بزهکار

۷- مشکلات روانی ( سابقه بستری ) خانواده :

 • متغیر
 • سابقه بستری
 • عدم سابقه
 • جمع
 • فراوان
 • درصد

۸- موقعیت زن در خانواده :

 • متغیر
 • خانواده ا و را طرد کرده
 • نا مشخص
 • جمع
 • درصد
 • متغیر
 • پدر
 • مادر
 • خواهر
 • برادر
 • همسر
 • نزدیکان
 • هیچکدام
 • فراوان
 • درصد
 • متغیر
 • اول
 • آخر
 • یگانه فرزند
 • هیچکدام
 • جمع
 • فراوانی
 • درصد
 • متغیر
 • بیش از ۸ نفر
 • بهزیستی
 • فراوانی
 • درصد

۱۲- از لحاظ اجتماعی بودن پدر :

 • متغیر
 • دوستان زیاد داشته باشد
 • تنها باشد
 • جمع
 • فراوانی
 • درصد
 • متغیر
 • بلی
 • خیر
 • اظهار شده
 • جمع
 • فراوانی
 • درصد
 • متغیر
 • بلی
 • خیر
 • اظهار نشده
 • جمع
 • فراوانی
 • درصد
 • متغیر
 • کاملاً موافق
 • موافق
 • مخالف
 • کاملاً مخالف
 • جمع
 • فراوانی
 • درصد
 • متغیر
 • کاملاً موافق
 • موافق
 • مخالف
 • کاملاً مخالف
 • جمع
 • فراوانی
 • درصد

۱۷ ـ از لحاظ مشکلات مالی :

۱۸ ـ از لحاظ اقتصادی خانواده :

جدول شماره ۱۸ ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی وضع اقتصادی خانواده

۲۰ ـ شغل مادر :

جدول شماره ۲۰ ـ شغل مادر نوجوانان بزهکار

۲۲ ـ سواد فرد :

۲۴ ـ ضعف بنیادهای دینی و مذهبی :

۲۶ـ اعتراض پدر به وضع رفتاری و اخلاقی مادر :

۲۷ ـ سرپوش گذاشتن بر مسائل شخصی :

۲۸ ـ پوچی زندگی :

۱ـ بیان مجدد مسئله :

۲ ـ توضیح روشهای بکار برده شده :

۳- یافته های اصلی نتیجه ها:

۴-توصیه برای پژوهشهای بعدی

فهرست منابع

محصولات مرتبط
محصولات تصادفی