معتبرترين مركز تهیه تحقيق و پژوهش معتبرترين مركز تهیه تحقيق و پژوهش
تحقيق:‏ تحلیل بزه تبانی در حقوق كيفري ‏ایران
تحقيق:‏ تحلیل بزه تبانی در حقوق كيفري ‏ایران تحقيق:‏ تحلیل بزه تبانی در حقوق كيفري ‏ایران

تحقيق:‏ تحلیل بزه تبانی در حقوق كيفري ‏ایران

32,000 تومان

در اين تحقيق سعي مي شود در قالب هفت گفتار ضمن تبيين و تشريح جرم تباني و بررسي مباني جرم انگاري ‏آن، به اين سئوال پاسخ داده شود كه آيا تباني صِرف قصد مجرمانه است يا مرحله اي فراتر از آن است؟ و در پايان ‏ضمن بيان دستاوردهاي اين تحقيق پيشنهادهايي در خصوص اصلاح مواد 610 و 611ق.م.ا بيان مي گردد.‏....... تباني يكي از جرايمي است كه در حقوق كيفري ايران با اقبال كمتري در نوشتارهاي حقوقي مواجه بوده است. ‏در توجيه اين امر شايد بتوان به چند دليل تمسك جست؛ نخست آن كه در قانون مجازات اسلامي مواد زيادي در ‏خصوص جرم تباني وجود ندارد. در حقيقت در قانون اخير تنها دو ماده به جرم تباني اختصاص يافته و همين امر ‏باعث شده كه شارحين قانون و مؤلفان حقوق كيفري توجه زيادي به اين جرم معطوف نكنند و صرفاً در حد همان ‏دو ماده به موضوع جرم تباني بپردازند.‏ دوم: تباني در زمره جرايم عليه امنيت كشور است و مانند ساير جرايم امنيتي چنانچه پرونده اي هم در اين ‏خصوص وجود داشته باشد قابل انتشار و آشكار كردن نيست تا بتوان به تجزيه و تحليل موضوع پرداخت.‏ سوم: به علت طبيعت خاص جرم تباني كه موضوع آن صرفاً يك توافق است اثبات اين جرم در عالم خارج نيز ‏اغلب با مشكل مواجه ميشود زيرا توافق مجرمانه اغلب به صورت سري و مخفيانه انجام مي شود نه آشكار و علني. ‏به علاوه اثبات صِرف توافق نيز تا زماني كه آشكار نشده است با اشكال مواجه است.‏ اما بررسي جرم تباني از آن جهت مهم است كه بدانيم آيا در تباني قانونگذار صِرف قصد مجرمانه را مجازات مي ‏كند يا موارد ديگري را نيز لحاظ مي نمايد؟ اين درحالي است كه مي دانيم كه يكي از اصول مسلم حقوق كيفري ‏غيرقابل مجازات بودن انديشه مجرمانه است. حال آيا در جرم تباني قانونگذار از اين قاعده عدول كرده است يا ‏همچنان به آن پايبند است؟............. گفتاراول ـ تعريف جرم تباني گفتار دوم ـ آيا در تباني قانونگذار صرف قصد مجرمانه را مجازات مي كند؟‏ گفتار سوم ـ مباني تبيين ضمانت اجراي كيفري براي جرم تباني گفتار چهارم _سياست جنايي تقنيني در قبال جرم تباني از رهگذر تاريخ گفتار پنجم ـ عنصر مادي جرم تباني .................. فهرست منابع و مآخذ

بعد از پرداخت میتوانید فایل های زیر را دانلود کنید
نوع فایل
word
حجم فایل
190KB
تعداد صفحه
33
بازدید
39 بازدید
تاریخ ایجاد
شنبه 14 اسفند 1400
محصولات مرتبط
محصولات تصادفی